SONS ČR

Limity a omezení služby

V praxi Navigačního centra se čas od času setkáváme s tím, že někteří uživatelé služeb očekávají mnohem více, než je v našich silách jim poskytnout. Výsledkem je pak určité zklamání. Přestože se všichni operátoři Navigačního centra snaží vytěžit z dostupných možností maximum, existují určitá omezení vycházející z charakteristiky používaných technologií a zdrojů informací. Věříme, že NC je v naprosté většině situací schopno uživatelům služeb účinně pomoci, přesto se může stát, že se uživatel bude muset uchýlit i k „tradičním“ postupům, jako např. obrátit se s prosbou o radu na kolemjdoucího. Pro uživatele našich služeb je jistě užitečné mít představu o tom, co všechno lze od Navigačního centra očekávat a co už ne, případně ne vždy. Proto vznikl následující text.

1. Přesnost GPS navigace

Asi nejčastěji se přehnaná očekávání týkají GPS navigace. Někteří uživatelé se domnívají, že operátoři mohou vždy a za všech okolností okamžitě a zcela přesně určit jejich polohu, např. jim hned po zapnutí navigační jednotky říci, jestli už jsou u hledaného vchodu v ulici, nebo je to ještě pět kroků tím či oním směrem... To bohužel není a v dohledné budoucnosti ani nebude možné. Daná omezení vycházejí z vlastností systému GPS, nejde o nedokonalost konkrétních přístrojů používaných NC.

Předně není možné zaměřit pozici uživatele okamžitě po zapnutí jednotky nebo potom, co uživatel vyšel z místa, kde nebyl k dispozici GPS signál (např. z budovy nebo z podchodu). V některých případech, pokud byl přístroj vypnut nebo mimo signál jen kratší dobu, se může nová pozice operátorům skutečně ukázat během několika sekund. Jindy to však může trvat až několik minut – především v případech, kdy byl přístroj vypnutý nebo mimo signál po delší dobu, několik hodin nebo dokonce dní. V praxi je potřeba s tímto jevem počítat. Vždy, když uživatel navigační jednotku delší dobu nepoužíval, měl by ji zapnout a dát ji na místo, kde má možnost přijímat GPS signál, s dostatečným předstihem - alespoň 10 minut předtím, než kontaktuje Navigační centrum se žádostí o zaměření pozice. Kontaktovat Navigační centrum s předstihem je vhodné nejen proto, aby operátor mohl zaměřit pozici uživatele, ale i najít nejvhodnější trasu, po níž ho bude navigovat. Za optimální lze považovat situaci, kdy uživatel navigační jednotky upozorní NC odkud a kam půjde alespoň dvě hodiny předem. Jednotku pak zapne a nechá na signálu 10 minut před tím, než se vydá na trasu a ve stejnou chvíli upozorní i NC, že vyráží.

Přesnost zaměření pozice také vychází z vlastností systému a většinou se pohybuje okolo „plus minus“ pěti metrů. Pokud se tedy operátorům zobrazí pozice uživatele na určitém místě, musejí počítat s tím, že ve skutečnosti může uživatel být až o pět metrů jinde. V některých problematických místech, např. v poměrně úzkých ulicích s vysokými domy, jaké najdeme např. v centrech měst, může být přesnost zaměření bohužel ještě výrazně menší, odchylka může dosahovat až několika desítek metrů, někdy může být na přechodnou dobu zaměření pozice uživatele zcela nemožné. Proto je v praxi nereálné dovést uživatele např. přímo k hledaným dveřím. Podstatné ale je, že jej operátoři mohou donavigovat do blízkosti několika metrů od hledaného cíle. Uživatel systému tedy sice musí dejme tomu zmíněné dveře nakonec najít sám nebo s pomocí kolemjdoucích, důležité však je, že je hledá ve správné části města, ve správné ulici, na správném konci a na správné straně dané ulice... I to je pochopitelně významná pomoc. Operátor navíc může uživateli často zjistit a poskytnout dodatečné informace, podle čeho daný vchod hledat – např. to, že ke vchodu vede několik schůdků (které je pomocí hole nebo psa možné dobře najít) a podobně. Právě kvůli zjišťování těchto dodatečných informací je vhodné upozornit NC na plánovanou trasu s předstihem.

Stručně řečeno: GPS jednotka určí pozici uživatele s přesností plus mínus 5 metrů. Je třeba ji zapnout a umístit na signál alespoň 10 minut před tím, než vyrazíte na trasu a o plánované trase informovat operátory NC nejlépe dvě hodiny předem.

Podrobnější vysvětlení, jak výše uvedená omezení „vycházejí z vlastností systému“.

2. Popisy tras

Několik poznámek ohledně možných limitů poskytovaných služeb se týká i popisů tras – itinerářů. V první řadě je třeba zdůraznit, že operátoři při přípravě popisů neprocházejí trasy osobně. Navigační centrum připravuje popisy tras pro celé území České republiky (příležitostně dokonce i mimo ně), takže je nutné potřebné informace získávat „na dálku.“ K tomu je možné využít nejrůznější zdroje – základem jsou mapové podklady, pokud možno několik různých map pro srovnání, dále letecké a satelitní snímky daného území. V mnoha případech je možné dohledat i více či méně podrobné fotografie přímo z terénu. Pro určitá místa mohou být k dispozici orientační plánky (nádraží, areály velkých nemocnic apod.). V některých případech je možné použít i různé další zdroje informací. Všechny tyto zdroje mají několik společných nedostatků. V první řadě je faktem, že pro některá místa nebo trasy je k dispozici mnoho detailních informací, pro jiná naopak velmi málo, nebo téměř žádné. Např. při popisu budovy ve větším městě, kde sídlí významná instituce, je díky podrobným snímkům nebo zmínkám v nejrůznějších textech možné uživateli zprostředkovat velmi podrobnou představu o daném místě, včetně těch nejmenších detailů – je-li na chodníku před vstupem do budovy asfalt nebo dlažba, jsou-li v okolí nebo v budově vodící linie, jakého typu jsou vstupní dveře nebo na kterou stranu se otvírají, případně dokonce z jakého materiálu a v jaké části dveří je klika... (jinými slovy, někdy může být k dispozici dokonce více detailů, než je v popisu trasy vůbec smysluplné uvádět). Naopak např. v případě soukromého domu na vesnici nebo v méně frekventované části města může být někdy možné zjistit pouze to, ve které části ulice se objekt nachází, a jen odhadovat, kde přibližně je asi vchod do budovy. Popisy turistických tras v terénu jsou pak prakticky nemožné.

Druhým problémem je aktuálnost dostupných informací. Přestože se operátoři snaží najít co nejnovější podklady, v některých případech se detaily mohou lišit od aktuální situace na místě – např. v ulici, kde je na dostupných podkladech vyznačený přechod, už jej uživatel ve chvíli své návštěvy bohužel nenajde, protože byl zrušen při nedávném předláždění ulice. Například nejaktuálnější letecké nebo satelitní snímky území, které jsou běžně k dispozici, mohou být staré i dva nebo tři roky. I kdyby však operátoři měli k dispozici podstatně novější podklady a dokonce i kdyby daná místa navštěvovali osobně, určité nepřesnosti nebo neaktuálnosti v popisu nelze úplně vyloučit nikdy – např. rozkopání a předláždění ulice, při kterém se změní poloha přechodů pro chodce nebo vedení chodníků, může být otázkou několika málo dní.

Samotná tvorba itineráře, jak plyne z výše uvedeného, je časově náročná. Zažádat o itinerář je tedy třeba s předstihem, nejméně dva dne předem, raději však i týden předem.

Stručně řečeno: O itinerář je třeba požádat nejméně dva dny předem a brát v úvahu, že především mimo velká města může být popis cesty nepřesný a údaje nejsou vždy aktuální. Itinerář je podpůrnou pomůckou, neznamená, že na trase nemusíte být opatrní. Itineráře turistických tras NC neposkytuje.

3. Telefonní čísla a další informace

Podobně jako u zdrojů využívaných pro popisy tras je s určitými nedostatky potřeba počítat i u ostatních informací, které Navigační centrum pro své uživatele vyhledává. Poměrně obvyklé jsou problémy s vyhledáváním telefonních čísel. Například u čísel pevných linek ani to, že uživatel určitý telefonní kontakt v minulosti využíval, není zárukou, že dané číslo bude možné vyhledat – mnoho pevných linek jejich majitelé ruší v souvislosti s rozvojem mobilních telefonů a jiných způsobů komunikace. U čísel mobilních telefonů bývá často překážkou, že většina z nich není uvedena ve veřejně dostupných telefonních seznamech, pokud si to majitel čísla výslovně nepřál.

Podobné problémy mohou nastat při vyhledávání kontaktů na různé firmy nebo instituce – pokud daná instituce nemá na internetu vlastní prezentaci ani se nezaregistrovala nebo alespoň neodsouhlasila zveřejnění svých údajů v některém z veřejně dostupných seznamů či rejstříků, může být problém ji dohledat. U všech informací dostupných na internetu rovněž platí, že jejich aktuálnost je třeba brát s určitou rezervou – pokud na dané stránce není uvedeno datum publikace nebo lhůta platnosti určitého údaje, nelze stoprocentně zaručit, že je daný údaj stále aktuální.

Zároveň platí, že operátoři NC vám poskytují informace dostupné na internetu, pokud je pro získání dalších informací například třeba někam zavolat, poskytnou vám telefonní číslo, uskutečnění telefonního hovoru je pak už zcela ve vašich rukou.

Stručně řečeno: Telefonní čísla stejně jako jiné údaje, které nejsou dostupné na internetu, pro vás nemůžeme získat. I my jsme vázáni zákonem o ochraně osobních údajů.

Všechny uvedené objektivní překážky se operátoři Navigačního centra samozřejmě snaží překonávat a případně kompenzovat (např. ověřováním informací pokud možno z více různých zdrojů). V tomto ohledu je velmi důležitá i zpětná vazba od uživatelů služeb Navigačního centra. Všechny naše klienty proto prosíme, aby v případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nedostatků ve službách neváhali na daný problém upozornit.