SONS ČR

Všeobecné podmínky pro využití služeb Navigačního centra SONS

 1. Služby NC jsou určeny výhradně zrakově postiženým
 2. Uživatel s využitím služeb NC dává souhlas s těmito všeobecnými i bezpečnostními podmínkami
 3. Důležitá upozornění a doporučení pro použití navigační jednotky:
  1. Před zahájením cesty by si měl uživatel zkontrolovat, zdali je jednotka dostatečně nabita. Jednotku je potřeba zapnout s předstihem několika minut před započetím cesty, aby měla čas vyhledat družice systému GPS pro určení výchozí polohy.
  2. Doporučujeme, aby uživatel nekomunikoval s NC za chůze
  3. Navigační jednotka není schopna zaznamenat aktuální pozici uživatele "v místech, kde není vidět na oblohu" jako např. v metru, podchodech, v uzavřených budovách atd. Dá se však použít v autobuse, vlaku, tramvaji a trolejbusu, nejsme-li příliš daleko od okna.
  4. Pro přijímání dat centrem navigace o aktuální pozici uživatele je nutné být v dosahu signálu společnosti Vodafone, která tento přenos technicky zajišťuje.

Bezpečnostní podmínky

 1. Systém satelitní navigace pro nevidomé je provozován Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (dále jen provozovatel), která je výhradně odpovědná pouze za provoz služby ve stanovených hodinách a dále za správnost poskytovaných informací v souladu s podmínkami služby uvedenými ve všech bodech tohoto dokumentu.
 2. Provozovatel satelitní navigace pro nevidomé není v žádném případě zodpovědný za náhodné, mimořádné, nepřímé nebo následné škody, které vznikly v důsledku nesprávného použití přístroje (GPS komunikační jednotky), jeho zneužití nebo neschopnosti jej použít odpovídajícím způsobem.
 3. Provozovatel satelitní navigace pro nevidomé není zodpovědný ani za škody způsobené nesprávnou interpretací informací poskytnutých v rámci služby.
 4. Službu je nutné využívat v souladu s jejím účelem vymezeným ve všeobecných podmínkách služby.
 5. Používání GPS komunikační jednotky je na vlastní nebezpečí. Je odpovědností uživatele využívat tento přístroj a související služby odpovídajícím způsobem a v souladu s jejich účelem.
 6. GPS komunikační jednotka a veškeré služby poskytované v rámci systému satelitní navigace pro nevidomé jsou určeny pouze jako doplněk pro navigaci a v žádném případě je nelze považovat za náhradu běžných kompenzačních pomůcek určených k zajištění samostatného a bezpečného pohybu nevidomých a těžce zrakově postižených osob.
 7. Systém satelitní navigace pro nevidomé podléhá změnám, které mohou ovlivnit přesnost a výkon veškerých přístrojů GPS.
 8. Přestože GPS komunikační jednotka je přesná elektronická navigační pomůcka, stejně jako ostatní takové pomůcky může být zneužita nebo nesprávně interpretována, čímž se může stát nebezpečnou.
 9. Při samostatné chůzi s bílou holí a při prostorové orientaci se nelze spoléhat jen na GPS komunikační jednotku a na informace poskytnuté v rámci navigačního systému, je nezbytné používat i další pomůcky zajišťující bezpečnost při samostatném pohybu nevidomých a těžce zrakově postižených osob a respektovat pravidla pro bezpečnou chůzi s bílou holí.
 10. Provozovatel satelitní navigace pro nevidomé není v žádném případě zodpovědný za případné škody způsobené překážkami, které nemohou být vzhledem ke svému dočasnému charakteru součástí podkladů (map) využívaných pro navigaci nevidomých ani za škody způsobené v důsledku dočasných změn veřejné hromadné dopravy.
 11. NC vychází pouze z mapových podkladů, a proto popis cesty nemusí vždy odpovídat reálné skutečnosti a nemůže být zcela detailní.
 12. NC též není schopno podat popis terénu jako jsou prudké změny a členitost povrchu či terénu cesty.
 13. Satelitní navigace pro nevidomé nesmí být používána pro jakékoli účely vyžadující přesná měření směru, vzdálenosti nebo pozice.